CONVOCARE

Subsemnatul Burret Herve Alain Jacques, nascut la data de 05.04.1951 în localitatea Saint – Claude, Franța, domiciliat în Municipiul Slatina, B-dul Nicolae Titulescu, Nr.42, Bl.7-9, Sc.A, Ap .7, posesor al Certificatului de Rezidență Seria ……. Nr…………, emisă de I.G.I. Olt, la data de …………, având Codul Numeric Personal ………………., în calitate de Administrator Unic, al Societății SOVECORD-INT. S.A. SLATINA, cu sediul în Romania, Mun. Slatina, Str. Pitești, nr. 165, Județul Olt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J 28/20/1991, Cod Fiscal R01523253,

Convoacă, prin prezenta, în temeiul art. 111, 117 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor din  Actul constitutiv, toți acționarii societății în data de 29.08.2019 la ora 1000 la sediul societății din Mun. Slatina, Str. Pitești, Nr. 165, Județul Olt, la sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având următoarea

ORDINE DE ZI

  1. 1. Aprobarea prelungirii mandatului dnei GRIGORE I. CLAUDIA-VIORICA în calitate de cenzor, pentru o nouă perioada de 3 ani, conform art. 18 din Actul constitutiv și art. 159 din Legea nr. 31/1990, începând cu data de 01.09.2019 și până la data de 01.09.2022:

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum de prezență prevăzute în Actul constitutiv al societății la data primei convocări, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Aionarilor pentru data de 30.08.2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

lnformațiile suplimentare, materialele privind problemele de pe ordinea de zi, inclusiv informațiile cu privire la drepturile acționarilor, se pot consulta sau se pot obține la sediul societății, zilnic de luni până vineri, între orele 08001600.

Administrator unic,

Burret Herve Alain Jacques

Lasă un răspuns