ANUNŢ

Consiliul Județean Olt organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, nivel studii M/G, funcție de execuție aferentă personalului contractual în cadrul Personalului de Întreținere și Deservire Generală al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt:

 

  1. DENUMIREA POSTULUI
  1. Îngrijitor, nivel studii M/G.

                         

B. PROBE DE CONCURS

1. Proba scrisă;

2. Interviul.

 

C. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minim 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale;

g) îndeplineşte condiţiile de vechime – minimum 6 luni vechime în muncă; 

h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 05.08.2019

Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Data și ora probei scrise: 28.08.2019 orele 10,00.

Data probei de interviu: 02.09.2019.

Locul desfășurării probelor: Sediul Consiliului Județean Olt, B-dul A.I.Cuza, nr.14, Slatina

  1. MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la domnul Cătălin-George Lăzărescu din cadrul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, telefon 0249/431080 int.117.

Lasă un răspuns