ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

anunt-public

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

            1. – Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

     Serviciul Public -Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în municipiul Slatina, str. Unirii nr.2B, Cod fiscal 36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail: dap.slatina@gmail.com

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Licitație publică în vederea vânzării următoarelor spații medicale:

            a) – spațiu identificat cu numărul cadastral 392/0/6/13, înscris în Cartea Funciară nr. 53544-C1-U19 UAT Slatina, situat la etajul 1 al imobilului Dispensar medical nr.2 din municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 22, bloc FA21, jud. Olt, în suprafață utilă totală de 26,71 mp și suprafață construită de 34,50 mp;

            – spațiu identificat cu numărul cadastral 392/0/6/14, înscris în Cartea Funciară nr. 53544-C1-U20 UAT Slatina, situat la etajul 1 al imobilului Dispensar medical nr.2 din municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 22, bloc FA21, jud. Olt, în suprafață utilă totală de 16,99 mp și suprafață construită de 18,25 mp;

            b) – spațiu identificat cu numărul cadastral 53789-C1-U15, înscris în Cartea Funciară nr.53789-C1-U15 UAT Slatina, situat la parterul imobilului Dispensar medical nr.1 din municipiul Slatina, strada Grădiniței, nr. 5, jud. Olt, în suprafață utilă totală de 39,72 mp și suprafață construită de 46,27 mp;

            c) – spațiu identificat cu numărul cadastral 53789-C1-U16, înscris în Cartea Funciară nr.53789-C1-U16 UAT Slatina, situat la parterul imobilului Dispensar medical nr.1 din municipiul Slatina, strada Grădiniței nr. 5, jud. Olt, în suprafață utilă totală de 11,07 mp și suprafață construită de 13,60 mp; 

ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina.

Spațiile medicale identificate la lit. a), se vând ca părți integrante, ale unui singur cabinet medical.

Vânzarea se face conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 56/28.02.2020 și 57/28.02.2020.

3. – Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. – Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. – Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii, nr.2B.

3.3. – Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar, la casieria Direcției Administrare Patrimoniu Slatina.

            3.4. –  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.07.2020 ,  ora 1200

4. – Informaţii privind ofertele:

            4.1.  – Data limită pentru depunerea ofertelor:  10.07.2020, ora 1200

            4.2. – Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr.2B, jud. Olt.

             4.3. – Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

              5. – Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.07.2020, începând cu ora 1400  la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, jud. Olt.

            6. –  Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Olt – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal,Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / înregistrare documente registratură)

              7. – Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 17.06.2020.

                                                                Director executiv D.A.P.,

    Narcisa Ionela IONESCU

Lasă un răspuns