ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ III

anunt foto

1. Informații generale privind concedentul: PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEASA, STRADA GABERA, NR. 21, GĂNEASA, judeţul OLT, telefon 0249436171, fax 0249436171, email contact@primariaganeasa.ro

 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan, neproductiv, in suprafață de 12.600 mp, aparținând Domeniului Privat al Comunei Găneasa, situat în tarlaua 6, parcela 1/2, pentru amplasare depozit utilaje, conform O.U.G. 57/2019 și H.C.L. nr. 35 din 15.06.2020.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Găneasa.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Secretar General din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, Sat Găneasa, Strada Gabera, nr. 21, județul Olt.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: costul caietului de sarcini este de 10 lei, achitat la caseria Primăriei Comunei Găneasa.

 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/07/2020, ora 14:00.

4. Informaţii privind ofertele:

 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05/08/2020, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Secretar General din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, Sat Găneasa, Strada Gabera, nr. 21, județul Olt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06/08/2020, ora 11:00, în sala de ședință a consiliului local din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, Sat Găneasa, Strada Gabera, nr. 21, județul Olt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt, strada Mânăstirii, nr. 2, Slatina, 230038, telefon 0249414989, email: tribunalul-olt@just.ro.

Lasă un răspuns