ANUNT LICITAȚIE PUBLICĂ IV

anunt II

Autoritatea contractantă  PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEASA, STRADA GABERA, NR. 21, GĂNEASA, judeţul OLT, telefon 0249436171, fax 0249436171, email contact@primariaganeasa.ro,  organizeaza in data de 06.08.2020 licitatie publica pentru inchiriere teren:

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren în suprafață de 29.865,00 mp, situat în comuna Găneasa, tarlaua 114, parcela 1853/3, aparținând domeniului public al Comunei Găneasa, pentru ameliorare și redare circuitului agricol, conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 36/29.06.2020.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: cerere srisă sau direct de la sediul Primăriei Comunei Găneasa.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Secretar General din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, sat Găneasa, str. Gabera, nr. 21, județul Olt.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul caietului de sarcini este de 250 lei, cachitat la casieria Primăriei Comunei Găneasa.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 24/07/2020, ora 14:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05/08/2020, ora 14:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment Secretar General din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, str. Gabera, nr. 21, Comuna Găneasa, sat Găneasa, județul Olt, cod postal 237185.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/08/2020, ora 10:00, în sala de ședință a consiliului local din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, sat Găneasa, str. Gabera, nr. 21, județul Olt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente îsoluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Strada Mănăstirii 2, Slatina 230038,telefon 0249 414 989, email: tribunalul-olt@just.ro.

Lasă un răspuns