ANUNŢ

Anunt

Primăria Comunei Gârcov organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui post de execuție vacant aferent personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârcov, după cum urmează:

A. DENUMIREA POSTULUI

Inspector de specialitate, grad II, nivel studii S la Compartimentul Fond Funciar

B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) condiții de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea agricultură;
g) condiții minime de vechime în specialitatea studiilor: 6 luni;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
   În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
   Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

D. PROBE DE CONCURS

 1. Proba scrisă
 2. Interviul.

E. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 07.10.2020 – 20.10.2020) la sediul primăriei Comunei Gârcov.
 2. Selecţia dosarelor de înscriere – 21.10.2020-22.10.2020
 3. Data și ora probei scrise – 02.11.2020, ora 10,00
 4. Interviul se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.
 5. Locul desfăşurării concursului – Sediul primăriei Comunei Gârcov, Str.Școlii nr.12, sat Gârcov

F. BIBLIOGRAFIE

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul II – Contractul individual de muncă din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

G. RELAŢII SUPLIMENTARE

      Relaţii suplimentare se pot obţine de la Petcu Minus, având funcția Referent asistent la Primaria Comunei Garcov din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârcov, telefon/fax 0249/519502.

Lasă un răspuns