ANUNȚ

Anunt

Primăria comunei Giuvărăști, județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE

Denumirea funcției: Consilier

Clasa: I

Gradul profesional: debutant

Structura: Compartimentul Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giuvărăști, județul Olt.

Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

B.     PROBE DE CONCURS

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisă;
 3. Interviul.

C. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
  1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
  1. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
  1. are capacitate deplină de exerciţiu; 
  1. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
  1. îndeplineşte condiţiile de studii, respectiv studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
  1. Condiții minime de vechime în specialitatea studiilor: 0 luni; 
  1. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
  1. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
  1. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
  1. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada 04.01. – 25.01.2021).
 2. Selecția dosarelor de înscriere: 26.01. – 01.02.2021
 3. Data și ora probei scrise: 04.02.2021, ora 10:00
 4. Locul desfășurării probei: Sediul Primăriei Comunei Giuvărăști, strada Principală, nr.101, comuna Giuvărăști, județul Olt.
 5. Interviul –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA  CONCURS

 1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pus la dispozziție de secretarul comisiei de concurs; 
  1. curriculum vitae, modelul comun european; 
  1. copia actului de identitate; 
  1. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 
  1. copia carnetului de muncă sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;   
  1. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  1. cazierul judiciar; 
  1. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 • Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

F. BIBLIOGRAFIA

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare

G. ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI/FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS, PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Atribuțiile funcției publice de Consilier la Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Giuvărăști sunt următoarele:

 1. completează și ține la zi evidența registrelor agricole;
  1. eliberează adeverințe după registrele agricole aflate în evidența sa, la cererea prealabilă a contribuabililor persoane fizice sau juridice;
  1. rezolvă corespondența dată în seama sa;
  1. duce la îndeplinire dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local, ordinele prefectului, precum și alte acte normative din sfera sa de activitate;
  1. respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și Regulamentul de Ordine Interioară ale instituției
 • COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS

Adresă de corespondență: sediul Primăriei Comunei Giuvărăști, strada Principală, nr. 101, comuna Giuvărăști, județul Olt

Telefon: 0249/535601

Fax: 0249/535601;

E-mail: primaria.giuvarasti@yahoo.com

Persoană de contact: Giulea Marius-George, secretar general al comunei.

Primar,

PANĂ DANIEL

Secretar general al comunei,                                                                                                   GIULEA MARIUS-GEORGE

Lasă un răspuns