Anunț Primăria Ipotești Olt

Slide1

In temeiul prevederilor art II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a art. 618, alin. (2) din O.U.G nr. 57/2029 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta, primaria Ipotesti, judetul Olt va instiinteaza ca va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, astfel :

DENUMIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE

     Denumirea functiei : consilier

Clasa : I

Gradul profesional: – principal

Structura : – Compartiment Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ipotesti, judetul Olt.

Durata timpului de munca : – 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

PROBE DE CONCURS

 1. Selectia dosarelor de inscriere;
 2. Proba scrisa;
 3. Interviul;
 4. Selectia dosarelor de inscriere : – 02.03.2021
 5. Proba scrisa : – 09.03.2021, ora 1000.
 6. Interviul : – in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 3. Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie. (stiinte economice) – minim 5 ani

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 1. Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs : – dosarele se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului respectiv 05.02. – 26.02.2021, ora 12.00.
 2. Selectia dosarelor de inscriere : – 02.03.2021.
 3. Data si locul probei scrise : – 09.03.2021, ora 1000.
 4. Locul desfasurarii probei scrise : – Sediul primariei Ipotesti, str. Principala, nr. 99, sat Ipotesti, judetul Olt.
 5. Interviul – in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la articolul 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DOSARUL DE CONCURS  va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată Primarului Comunei Ipotesti;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale actelor care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b și c vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității.

Bibliografia pentru participare la concurs constă în:

 1. Constituția României.
 2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OGR nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015, Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscal cu modficările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
 9. Ordinul nr. 923/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea controlului finaciar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventive propriu, republicat;
 10.  Ordinul MF nr. 2861/2009 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii petrimoniului aprobat;

Notă: La toate actele normative se va avea în vedere actualizările intervenite până la data concursului. Astfel, candidații vor avea în vedere la studierea actelor normastive din bibliografie toate republicările, modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

                                                Primar,

                                    NECSUT Constantin

Lasă un răspuns