C O N V O C A T O R

Apicola

Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Filiala Olt
Mun. Slatina, Bd. Nicolae Titulescu, nr.20, Judeţul Olt
C.I.F. 1536970

                Nr.16 Din 09.02.2021

C O N V O C A T O R
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – Filiala Judeţeană Olt, cu sediul în Mun. Slatina, Bd. Nicolae Titulescu, nr.20, persoană juridică înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, recunoscută prin Încheierea 1398 din 30.04.2010 pronunţată în dosar 3773/311/2010 de Judecătoria Slatina, C.I.F.1536970
convoacă Adunarea Generală la data de 23.02.2021, ora 10, în sala de sedinte a Consiliului Judetean, cu următoarea ordine de zi:

 1. Darea de seamă asupra activităţii A.C.A. din România – Filiala Județeană Olt pe anul 2020;
 2. Raportul comisiei de cenzori.
 3. Discuţii;
 4. Alegerea Preşedintelui Filialei Olt a A.C.A. din România şi confirmarea Comitetului Director al filialei judeţene, numire cenzor (comisie de cenzori);
  La Adunarea Generală pot participa şi vota numai membrii cotizanţi ai Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România – Filiala Judeţeană Olt.
  Informații suplimentare și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția membrilor la locația unde se organizează ședința.
  În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 24.02.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
  Prezentul Convocator a fost adus la cunoştinţa membrilor filialei prin publicare in presa scrisa si online si afișare la sediul asociației Preşedinte, Branet Mihai

Lasă un răspuns