ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

Anunț-public

    1. - Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

   Serviciul Public - Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în municipiul Slatina, str. Unirii nr.2B, Cod fiscal 36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail: dap.slatina@gmail.com

2. - Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Imobil – teren, ce aparține domeniului public, în suprafață de 2958 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari, nr.1, înscris în Cartea Funciară nr. 64225 a UAT Slatina, cu numărul cadastral 64225;
Concesionarea se face conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ şi conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 263/17.08.2021.

 1. – Informaţii privind documentaţia de atribuire: – se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. – Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: – se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina.
  3.2. – Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii, nr.2B.
  3.3. – Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:
  200 lei și se poate achita cu numerar, la casieria Direcției Administrare Patrimoniu Slatina.
  3.4. – Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.09.2021, ora 1200
 2. – Informaţii privind ofertele:
  4.1. – Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.10.2021, ora 1200
  4.2. – Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr.2B, jud. Olt.
  4.3. – Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
 3. – Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.10.2021, ora 1400 la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, jud. Olt. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Olt – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin: 0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / înregistrare documente registratură).

Lasă un răspuns