Anunț

Anunț-public

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt „

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

Proiectul de hotărâre se poate obține in copie, pe baza de cerere depusa la Ghișeu Registratura.

Publicul este invitat sa transmită in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, in perioada 15.10.2021 – 15.11.2021.          

Transmiterea recomandărilor se poate face:

– Prin e-mail, la adresa office@primariacaracal.ro;

– Prin posta pe adresa Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratura;

– La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratura;

Materialele transmise vor purta mențiunea “Recomandare privind proiect de hotărâre”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit in scris recomandări, vor specifica data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

Potrivit art. 7, alin (9) din legea nr. 52/2003 republicata, Primăria Municipiului Caracal organizează întâlniri in care se dezbat public proiecte de act normativ, daca acest lucru este cerut in scris de către o asociație legal constituita sau de către o alta autoritate publica.

Minuta dezbaterii publice, cu recomandările scrise, versiunea îmbunătățita a proiectului de act normativ, rapoartele de avizare precum si versiunea finala adoptata a actului normativ (cuprinzând planșa de reglementari, regulamentul local de urbanism, raportul de consultare publica si raportul arhitectului-șef), se vor putea consulta in termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice(daca aceasta a fost solicitata):

– Pe pagina de internet a instituției la secțiunea Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal, la adresa: www.primariacaracal.ro/hotarari-ale-consiliului-local;

  • La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar General al Municipiului Caracal si Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala;

Persoană cu atribuții privind accesul oricărei persoane la informații de interes public:

dna. Stoica Elena Carmen, Consilier superior – Compartiment comunicare relații publice,

Primăria Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – interior 135, e-mail: office@primariacaracal.ro.

Persoană responsabilă cu informarea si consultarea publicului : Primăria Municipiului Caracal, Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului-Pîrlogea Georgiana, str. Piața victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – interior 132, e-mail: office@primariacaracal.ro.

                                                ARHITECT  SEF,

SILVIA-NADIA DUMITRESCU

Lasă un răspuns