A N U N Ţ

Anunt

            Primăria comunei Icoana, Județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de  Inspector gradul I A din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa al comunei  Icoana .

            Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România ;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit ;

c) are vârsta de minim 18 ani ;

d) are capacitate deplină de exercițiu ;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

Inspector gradul I A

 • studii superioare  de scurta sau lunga durataabsolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic;
  • vechime minim: nu necesita;

Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • selecția dosarelor de înscriere:  în maximum doua  zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;
 • proba scrisă :

 a. Data și ora desfășurării : 08.12.2021 , ora 10,00

 b. Locul desfășurarii : Sediul  Primăriei comunei Icoana în sala de ședințe a Consilului Local ,

 •   interviul :

a. Data și ora desfășurării : 10.12.2021 , ora 10,00

b. Locul desfășurarii : Sediul  Primăriei comunei Icoana în sala de ședințe a Consilului Local ,

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut  la fiecare probă fiind de 50 puncte.

Termenul de afișare a rezultatelor după fiecare probă este de o zi lucrătoare de la susținerea probei .

Termenul de depunere a contestațiilor pentru fiecare din rezultatele probelor este de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor iar pentru afișarea rezultatelor contestațiilor este de o zi de la depunerea acestora .

Rezultatele finale se afișează în termen de maxim o zi lucrătoare de la data ultimei probe, respectiv de la data soluționării contestației la ultima probă, dacă este cazul .

            Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului in Monitorul Oficial . Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae .

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului .

            Pentru copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, vor fi prezentate și documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea .

            Bibliografia este următoarea :

            1. O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ,

             2. Legea 273/2006 –privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare 

         3. Legea 82/1991- a contabilitatii (r) .

         4. Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

          5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioar;

         6. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătatii în muncă, cu modificările și completările
ulterioare;

       7. Legea 51/2006 privind Serviciile utilitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. Legea 241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând  www.primariaicoana.ro, fiind afișate și la sediul primăriei .             

            Relații suplimentare se obțin la sediul Comunei Icoana şi la nr. de telefon: 0249/483.021, persoană de contact – Bouleanu Lorena .

PRIMAR,

ANCUȚA  GABRIELA

Lasă un răspuns