ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ VÂNZARE

anunt foto

            1. – Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

            Serviciul Public – Direcția Administrare Patrimoniu,cu sediul în municipiul Slatina, str. Unirii nr.2B, Cod fiscal 36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail: dap.slatina@gmail.com

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Teren în suprafață de 2050 mp, care aparține domeniului privat al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, strada Profesor Alexe Marin, nr.23, județul Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 55670 a UAT Slatina, cu numărul cadastral nr. 55670.

Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 267/17.08.2021.

3. – Informaţii privind documentaţia de atribuire: – se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. – Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: – se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina.

            3.2. – Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii, nr.2B, județul Olt.

3.3. – Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    200 lei și se poate achita cu numerar, la casieria Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4. –  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2021, ora 1200

4. – Informaţii privind ofertele:

            4.1.  – Data limită pentru depunerea ofertelor: 16.12.2021, ora 1200

            4.2. – Adresa la care trebuie depuse ofertele: – la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr.2B, județul Olt.

             4.3. – Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

              5. – Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.12.2021, ora 1400  la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, județul Olt.

            6. –  Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Olt – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, municipiulSlatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, telefon: 0249.414.989, 0249.43.56.38; Fax: 0249.43.73.70, e-mail: tribunalul-olt@just.ro

              7. – Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 23.11.2021.

                                                                Director executiv D.A.P.,

    Narcisa Ionela IONESCU

Lasă un răspuns