anunt-public

Primăria comunei Corbu organizează în data de 25 mai 2022, ora 11,00 la sediul său din comuna Corbu, sat Corbu, str. Principală, nr. 217, jud. Olt, licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri din domeniul privat:
1. Teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 650 mp, situat în satul Buzești, str. Principală, nr. 118; prețul minim de pornire al licitației este de 15,43 lei/mp, respectiv 10.030 lei;
Ofertele se pot depune în perioada 10-18 mai 2022 la sediul Primăriei.
Garanția de participare este de 5% din valoarea prețului minim al vânzării.
Documentația de atribuire se găsește la sediul Primăriei comunei Corbu, precum și pe site-ul instituției: www.primaria-corbu.ro, secțiunea Anunțuri.

Caiet de sarcini

privind vânzarea unui teren care aparţine domeniului privat al comunei Corbu, judeţul Olt

 1. Obiectul vânzării:
 1. Teren curți-construcții situat în  sat  Buzești, str. Principală, nr. 118 în suprafață de 650 mp, categoria de folosință curți-construcții.
 •  Elemente de preț:
 • Prețul minim al vânzării pentru teren curți-construcții situat în  sat  Buzești, str. Principală, nr. 118 în suprafață de 650 mp, categoria de folosință curți-construcții este de 1,989 lei/mp, respective 10.030 lei.
  • Prețul vânzării licitat va fi cel puțin egal cu cel înscris la punctul 2.1.
  • Plata vânzării se va face integral la data semnării contractului de vânzare cumpărare.
 • Instrucțiuni pentru ofertanți:
 • Ofertanții interesați să participe la licitația publică pot depune ofertele la sediul primăriei Corbu din comuna Corbu, sat Corbu, str. Principală, nr. 217, județul Olt.
  • Licitația se desfășoară în două faze: în prima fază se verifică documentele privind încadrarea în criteriile de eligibilitate, iar în cazul în care sunt declarați admiși participă la faza de adjudecare.
  • Criteriile de eligibilitate: la licitație pot participa persoane fizice sau juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții.
 • Să dețină certificate ORC valabil- pentru persoanele juridice;
 • Să prezinte certificat fiscal de la primăria comunei Corbu că nu figurează cu datorii către bugetul local;
 • Participantul la licitație nu trebuie să fie în stare de insolvență, faliment sau lichidare.
  • Depunerea ofertelor se va face în două plicuri după cum urmează:
 • Plicul exterior – dovada depunerii garanției de participare la licitație egală cu 5% din valoarea prețului minim al vânzării, certificat fiscal eliberat de primăria comunei Corbu din care să rezulte că nu figurează cu datorii la bugetul local, copie BI/CI persoană fizică și sau reprezentant legal, împuternicire notarială pentru cazurile în care la licitație participă alte persoane decât titularii înscriși la licitație, copie certificat ORC valabil în cazul persoanelor juridice, fișă cu informații privind ofertantul și declarație de participare;
 • Plicul exterior va conține documentele menționate mai sus și plicul interior în care va fi depusă oferta pentru terenul supus licitației;
 • Pe plicul interior se va menționa: numele ofertantului, adresa terenului pentru care se va licita;
 • Pe plicul exterior se va face mențiunea: licitație publică pentru vânzare teren. A nu se deschide până la data de …;
 • După depunerea ofertei, care va fi sigilată nu se mai acceptă completări.
  • După verificarea documentelor depuse în plicul exterior, comisia de evaluare comunică oferanților dacă au fost admiși sau respinși pentru participare la licitație.
  • Licitația se desfășoară sub formă de licitație publică deschisă.
  • În baza deciziei comisiei de evaluare se comunică ofertantului câștigător acceptarea ofertei și data la care trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, după îndeplinirea termenului de 20 de zile calendaristice de la comunicare dar nu mai târziu de 6 luni de la data adjudecării.
  • Nu se pot înscrie la licitație persoane juridice sau fizice care au fost câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ teritoriale în ultimii 3 ani dar nu au încheiat contractul, ori nu au plătit prețul din culpă proprie și persoanele juridice sau fizice care au debite față de bugetul local.
  • Garanții: în vederea participării la licitație ofertanții sunt obligați să depună la organizator garanția de participare; ofertanților necâștigători li se restituie garanția de participare în termen de cel mult 30 de zile de la data adjudecării.

OFERTĂ

Pentru cumpărarea terenului _______________________________situat în domeniul privat al comunei Corbu

            Subsemnatul, ___________________________ oferim un preț de _______ lei/mp.

            Prin prezenta mă oblig să particip la licitația publică din data de ________, ora ______ organizată la sediul Primăriei comunei Corbu.

            Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile. De la data semnării prezentei.

Ofertant,

(numele și prenumele)

____________________________

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: