Anunț

Anunț-public

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantăînspecial denumireacodul fiscal, adresanumărul de telefontelefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mischii-Vulpeni, sat Mischii, comuna Mischii, strada Eroilor nr. 5, județul Dolj,telefon/fax 0251/450.194, email:primariamischii@judetuldolj.ro, cod fiscal 26571329.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzăriiîn special descrierea şi identificarea bunului care urmează  fie vândut

Parc Energetic Fotovoltaic Mischii, bun fix, amplasat înextravilanul comunei Mischii, județul Dolj, număr cadastral 4662, Tarlaua 40, Parcela 1, în suprafață de 16.167 mp, conform caietului de sarcini, aparținând domeniul privat al Comunei Mischii, Comunei Vulpeni, Comunei Șimnicu de Susși în administrarea Asociației de Dezvoltare IntercomunitarăMischii-Vulpeni, conform H.C.L. Comuna Mischii nr. 78 din 21.06.2022, H.C.L. Comuna Vulpeni nr. 30 din 22.06.2022, H.C.L. Șimnicu de Sus nr. 53 din 07.07.2022 și O.U.G.57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsescîn caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoaneleinteresate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire

la cerere, de la sediul instituției.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine unexemplar din documentaţia de atribuire

Se poate obține de la sediul Asociatiei de DezvoltareIntercomunitară Mischii-Vulpeni, Compartimentul Registratură,sat Mischii, comuna Mischii, strada Eroilor nr. 5, județul Dolj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestuiexemplar, unde este cazulDacă se ridică de la sediulinstituției

100 lei / exemplar, ce se achită numerar la Registraturainstituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 11.08.2022, ora 16.00. 

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunerea ofertelor: 19.08.2022, ora16.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Mischii-Vulpeni, sat Mischii, comuna Mischii, strada Eroilor nr. 5, județul Dolj, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecareofertă

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 

5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschiderea ofertelor

22.08.2022, ora 10.00, la sediul Asociației de DezvoltareIntercomunitară Mischii-Vulpeni, sat Mischii, comuna Mischii, strada Eroilor nr. 5, județul Dolj.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute șitermenele pentru sesizarea instanței

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei nr. 12, județul Dolj, telefon0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțeleabilitateîn vederea publicării: 27.07.2022.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: