ANUNȚ  DE  LICITAȚIE  PUBLICĂ  ÎNCHIRIERE  IMOBILE – IZVOARELE

ANUNȚ  DE  LICITAȚIE  PUBLICĂ  ÎNCHIRIERE  IMOBILE

3 terenuri, în suprafață totală de 16.843 mp, după cum urmează:

  • Teren extravilan în suprafață totală de 5800 mp, aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele, categoria de folosință curti/constructii, T83, P2/1, cuprins în CF nr. 53629 al comunei Izvoarele, făcând parte din terenul de 2,03 ha cu “grajd tineret”, destinația: construire depozite cereale;
  • Teren intravilan în suprafață totală de 6651 mp, aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele categoria de folosință curți/construcții, T20, P68/2, cuprins în CF nr. 53627 al comunei Izvoarele, destinația: construire depozite cereale;
  • Teren intravilan în suprafață totală de 4392 mp, aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele categoria de folosință curți/construcții, T20, P68/1, cuprins în CF nr. 53630 al comunei Izvoarele, făcând parte din terenul în suprafaţă de 1,0938 ha teren intravilan, destinația: construire depozite cereale, închirierea se face în baza OUG nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/27.07.2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se obține de la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul autorității contractante al comunei Izvoarele, cu sediul în comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Taxă participare 50 lei, taxă Caiet de sarcini 30 lei, se achită la casieria instituției.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: Data 30.01.2023, ora 15:00.

Informaţii privind ofertele:  –

Data-limită de depunere a ofertelor:  06.02.2023, ora 14:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  07.02.2023         ora 12:00, Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, nr. 58, județul Olt.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Slatina, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod poștal telefon: 0249/414.989, 0249/435.638; fax: 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.01.2023

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: