ANUNȚ  DE  LICITAȚIE  PUBLICĂ  ÎNCHIRIERE  IMOBILE

Spațiul situat la parterul incintei Autorității contractante din Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 93, județul Olt, în suprafață de 64 mp, aparținând domeniului public al Comunei Izvoarele, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Izvoarele nr. 71/27.12.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/2019.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se obține de la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul autorității contractante al comunei Izvoarele, cu sediul în comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Taxă participare 50 lei, taxă Caiet de sarcini 30 lei, se achită la casieria instituției.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: Data 31.01.2023, ora 14:00.

Informaţii privind ofertele:  –

Data-limită de depunere a ofertelor:  09.02.2023, ora 14:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  10.02.2023         ora 12:00, Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, nr. 58, județul Olt.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Slatina, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod poștal telefon: 0249/414.989, 0249/435.638; fax: 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: