ANUNT DE LICITATIE  PUBLICA

Directia Patrimoniu Slatina 1

Directia Patrimoniu Slatina 1ANUNT DE LICITATIE PUBLICA

 

  1. 1. – Informații generale privind autoritatea contractantă:

            Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în municipiul Slatina, str. Unirii, nr.2B, Cod fiscal 36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail: dap.slatina@gmail.com

 

            2.-  Informații generale privind obiectul procedurilor de licitație publică:

Se concesionează terenul imobiliar în suprafața de 62013 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari, nr.1C, judec. Olt, ce aparține domeniului public în municipiul Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59950 a UAT Slatina, cu cadastru 59950.

            Concesiunea se face conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 10/21.01.2020.

  1. 3. – Informaţii privind documentaţia de atribuire:

            3.1. – Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, jud. Olt.

            3.2. – Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii, nr.2B.

            3.3. – Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar la casieria Direcției Administrare Patrimoniu.

3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.03.2020,  ora 1400

  1. 4. – Informaţii privind ofertele:

            4.1.  – Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.03.2020, ora 1200

            4.2. – Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, jud. Olt.

             4.3. – Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

  1. 5. – Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.03.2020, ora 1700 la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, jud. Olt.
  1. 6. –  Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Olt – Secția de Conținut Administrativ și Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod .: 230038 Slatina, Telefin: 0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / înregistrare documente registratură)

  1. 7. – Transmiterea datelor ar trebui să fie licitată pentru instituții abilitate: 28.02.2020.

Director executiv DAP,

Narcisa Ionela IONESCU

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: