ANUNȚ PRIMĂRIA VÂLCELE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Vâlcele cu sediul administrativ în comuna Vâlcele, cod postal 237525, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT, cod poștal 237525, telefon 0249/484.498, fax: 0249/484.498, e-mail: primariavilceleolt@yahoo.com, cod fiscal 4655895

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică,în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren extravilan (arabil) în suprafață totală de 189.981 mp, ce apartine domeniului privat al Comuna Vâlcele, situat in comuna Vâlcele, Judetul Olt, grupat pe șapte loturi, după cum urmează :

Lotul nr. 1 – Teren extravilan  arabil- Suprafață totală de 13.074 mp, astfel :

6.690 mp în T.45/1, p. 25/1 înscris în Cartea Funciară nr. 51836;

6.384 mp în T.45, p. 56/1 înscris în Cartea Funciară nr. 51897;

Lotul nr. 2Teren extravilan  arabil- Suprafață totală de 107.952 mp, astfel :

17.540 mp în T. 2, p. 58/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53214;

1.811 mp în T.8, p. 54/1 înscris în Cartea Funciară nr. 53247;

27.587 mp în T. 10, p. 1/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53250;

7.954 mp în T.7, p. 1,  înscris în Cartea Funciară nr. 53425;

3.825 mp în T. 12, p. 12/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53600;

14.188 mp în T.29, p. 22/1,  înscris în Cartea Funciară nr. 53818;

22.117 mp în T. 80, p. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 54596;

1.675 mp în T.28, p. 52/3,  înscris în Cartea Funciară nr. 55312;

1.871 mp în T. 28, p. 52/1, înscris în Cartea Funciară nr. 55260;

2.300 mp în T.28, p. 34/1,  înscris în Cartea Funciară nr. 55293;

4.784 mp în T. 28, p. 58, înscris în Cartea Funciară nr. 55311;

2.300 mp în T.27, p. 19,  înscris în Cartea Funciară nr. 55346;

Lotul nr. 3 – Teren extravilan arabil  – Suprafață de 12.610 mp, în T. 15, p.12/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53214;    

Lotul nr. 4 – Teren extravilan arabil  – Suprafață de 5.899 mp, în T. 14 p.93/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53569;

Lotul nr. 5 – Teren extravilan arabil  – Suprafață de 7.156 mp, în T. 7/1 p.1/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53476;

Lotul nr. 6 – Teren extravilan arabil  – Suprafață de 11.500 mp, în T. 59 p.1/1, înscris în Cartea Funciară nr. 51548;

Lotul nr. 7 – Teren extravilan  arabil- Suprafață totală de 31.790 mp, astfel :

3.729 mp în T. 43, p.8/1, înscris în Cartea Funciară nr. 51830;

18.161 mp în T. 65, p. 176/1, înscris în Cartea Funciară nr. 51952;

9.900 mp în T. 67, p. 23, înscris în Cartea Funciară nr. 52121;

Închirierea se face conform OUG. 57/2019, Caietului de Sarcini, HCL comuna Valcele nr. 22/17.03.2023,  completat prin  HCL comuna Valcele nr. 34/12.05.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire

            Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratura;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartimentul Registratura, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

50 lei / exemplar, se achită numerar la Casieria insituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

07.08.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

17.08.2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Compartimentul Registratura, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Ofertele se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

17.08.2023, ora 11.00, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

17.07.2023

PRIMAR,

TAIFAS Alexandru

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: