ANUNȚ VÂLCELE

Comuna Vâlcele cu sediul administrativ în comuna Vâlcele, cod postal 237525, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT, cod poștal 237525, telefon 0249/484.498, fax: 0249/484.498, e-mail: primariavilceleolt@yahoo.com, cod fiscal 4655895

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică,în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

         Teren extravilan  în suprafață totală de 91.775 mp, ce apartine domeniului privat al Comuna Vâlcele, situat în comuna Vâlcele, Judetul Olt, amplasat după cum urmează :

– teren în suprafața de 5000 mp, T.72, p.856/3, categoria de folosință terenuri cu ape și ape cu stuf – ape stătătoare HB, , înscris în Cartea Funciară nr. 55648;

– teren în suprafața de 41.775 mp, T.75, p.2, categoria de folosință arabil, înscris în Cartea Funciară nr. 55926.  

Concesionarea se face conform OUG nr. 57/05.07.2019 , Caietului de Sarcini,  HCL Vâlcele nr. 68/03.11. 2023 și HCL Vâlcele nr. 69/03.11.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire

         Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratura;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartimentul Registratura, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

50 lei / exemplar, se achită numerar la Casieria insituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

 06.12.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

14.12.2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Compartimentul Registratura, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Ofertele se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

14.12.2023, ora 14.00, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

20.11.2023.

PRIMAR,

TAIFAS Alexandru

Lasă un răspuns

%d