Anunt Vâlcele

Comuna Vâlcele cu sediul administrativ în comuna Vâlcele, cod postal 237525, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT, cod poștal 237525, telefon 0249/484.498, fax: 0249/484.498, e-mail: primariavilceleolt@yahoo.com, cod fiscal 4655895

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică,în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

         Teren extravilan în suprafață totală de 76.450 mp, având categoria de folosință pajiște naturală ce apartine domeniului privat al Comuna Vâlcele, situat în comuna Vâlcele, Judetul Olt, amplasat în T.75, p.1, înscris în Cartea Funciară nr. 55925;

Închirierea se face conform OUG. nr. 34/ 13.05.2013 și  OUG nr. 57/05.07.2019 , Caietului de Sarcini și HCL Vâlcele nr. 67/03.11. 2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire

         Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratura;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartimentul Registratura, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

50 lei / exemplar, se achită numerar la Casieria insituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

 06.12.2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

14.12.2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Compartimentul Registratura, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Ofertele se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

14.12.2023, ora 11.00, Comuna Vâlcele, Comuna Vâlcele, Str. Oltenilor, nr.21, judetul OLT.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

20.11.2023.

PRIMAR,

TAIFAS Alexandru

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: